Advies en hulp vanuit de gemeente gaat veranderen en wordt toekomstbestendig

Foto: ©Maximaal Sales

Komend jaar verandert er een aantal zaken op de plekken waar Apeldoorners terecht kunnen voor hulp en advies, de zogenoemde Basisontmoetingsplekken. Die veranderingen zijn bedoeld om ook in de toekomst te zorgen voor toegankelijke en betaalbare sociale voorzieningen in de wijken en dorpen.

Nadruk op ondersteuning en advies

Zo wordt het aanbod aan ondersteuning en hulp op sommige locaties geconcentreerd. Ook de manier van financiering en samenwerking verandert. Mensen die een steun in de rug nodig hebben, krijgen individuele hulp als dat nodig is, maar de nadruk komt steeds meer te liggen op ondersteuning en advies bij centrale inloop- en/of ontmoetingspunten in hun eigen stadsdeel: de Basisontmoetingsplekken. Voor mensen die echt individuele ondersteuning nodig hebben, blijft die uiteraard beschikbaar. Daarvoor kunnen ze terecht op Samen055-locaties (voorheen Centra voor Maatschappelijke ontwikkeling, CMO), die de gemeente nu op vier plekken inricht, in ieder stadsdeel één. Waar mogelijk worden die gecombineerd met een Basisontmoetingsplek.

Duidelijke keuzes nodig

Verspreid over de hele stad zijn er nu zo’n 20 Basisontmoetingsplekken. In een Basisontmoetingsplek zijn er, naast allerlei dagbestedingsactiviteiten, ook professionals en vrijwilligers actief die mensen kunnen helpen als ze informatie of begeleiding nodig hebben. Het belang van deze zogeheten ‘algemene voorzieningen’ wordt steeds groter, omdat de kosten voor individuele hulp en ondersteuning (de zogeheten ‘maatwerkvoorzieningen’) voor volwassenen én jeugd enorm stijgen.

Wijzigingen in locaties

Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst nog goede ontmoetingsplekken en hulpverlening kunnen bieden, is het nodig duidelijke keuzes te maken. Dat kan betekenen dat sommige Basisontmoetingsplekken van plek veranderen of dicht gaan, wanneer er in de nabije omgeving al een Basisontmoetingsplek is. De organisaties en vrijwilligers die dit mogelijk betreft, hebben van de gemeente rechtstreeks bericht gehad. Omdat in de dorpen veel door vrijwilligers gebeurt, geldt hier een andere aanpak; in de  dorpen komt subsidie beschikbaar voor nieuwe initiateven gericht op ontmoeten.

Toekomstbestendig

Voor Wethouder Nathan Stukker staat voorop dat er ook in de toekomst goede ondersteuning en voorzieningen moeten zijn voor de mensen die dat echt nodig hebben. “Daarom is dit een goede stap: we willen dat iedereen mee kan blijven doen in Apeldoorn en op deze manier zorgen we daarvoor.” De nieuwe subsidieregeling voor Basisontmoetingsplekken en Inwonersondersteuning is op 3 februari 2020 gepubliceerd. Meer informatie over het aanvragen van deze subsidie vindt u op www.apeldoorn.nl/wmojeugd-subsidie.

Werken per stadsdeel

Voor individuele hulp kunnen de inwoners van Apeldoorn terecht op Samen055-locaties (voorheen Centra voor Maatschappelijke ontwikkeling, CMO). Deze richt de gemeente momenteel per stadsdeel in; het Julianakwartier in Noordwest, de Zilverschoon in Noordoost, De Stolp in Zuidoost en Dok Zuid in Zuidwest. In Samen055 kunnen inwoners terecht voor individuele hulp, persoonlijk advies en ondersteuning (CJG, Inwonersondersteuning, de consulenten Wmo, activeringscoaches en schuldhulpverleners). Waar dat kan, combineren we dat met een Basisontmoetingsplek. Doel daarvan is nauwere samenwerking tussen de verschillende hulpverleners.

Dorpskernen

In de dorpen is meestal geen behoefte aan een volledig ingerichte professionele Basisontmoetingsplek, de ontmoetingsactiviteiten worden daar vaak gedragen door vrijwilligers. Voor de dorpen reserveren we daarom een apart budget. Zij kunnen aanvragen indienen voor ontmoetingsplekken die wij onderling met elkaar vergelijken en beoordelen.

Basisontmoetingsplekken op voorkeurslocaties

Omdat we slimmer moeten omgaan met ons vastgoed, gaan we voorkeurslocaties aanwijzen voor de Basisontmoetingsplekken, hierdoor zal een aantal Basisontmoetingsplekken van plek veranderen of wellicht sluiten. Instellingen kunnen zich inschrijven voor het aanbod op zo’n locatie via een specifiek soort aanbestedingsprocedure. De instelling die de procedure wint, is verplicht om één of meer andere organisaties in te huren om een deel van het aanbod te verzorgen. Daarvoor is gekozen om zo’n gevarieerd mogelijk aanbod in de ontmoetingscentra te hebben, voor allerlei doelgroepen. Dus niet alleen activiteiten voor ouderen, maar ook voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel of psychiatrische problematiek. Omdat de kosten zijn gestegen en het totaal budget gelijk blijft, betekent dit wel dat per 2021 er waarschijnlijk minder Basisontmoetingsplekken zullen komen.

Combineren Wmo en Jeugd Basisontmoetingsplek

Met het oog op efficiëntie streven we ernaar jeugdhonken en Basisontmoetingsplekken in ieder stadsdeel op één plek te combineren. Wel schrijven we een aparte ruimte voor jeugdactiviteiten voor. Aanvullend werken jeugdwerkers op straat en sluiten zij aan op de plekken waar de doelgroep is. Daarnaast ontvangt een aantal jeugdhonken per 2021 een begrotingssubsidie, dat betekent dat zij niet aan de aanbesteding mee doen, maar apart subsidie krijgen.

Afspraken voor drie jaar

De manier waarop de gemeente betaalt voor het werk in de Basisontmoetingsplekken verandert. Tot nu toe vroegen de aanbieders een subsidiebedrag per uur aan waarvoor ze hun werk deden. Nu stellen we van tevoren marktconforme uurtarieven vast, gebaseerd op de cao-afspraken. Om iedereen, zowel de aanbieders als de inwoners die gebruik maken van de algemene voorzieningen, de gelegenheid te geven te wennen aan de nieuwe situatie en er goed vorm en inhoud aan te kunnen geven, maken we afspraken voor drie jaar, waar dat voorheen per jaar gebeurde.

Kwaliteit staat voorop

Organisaties die in aanmerking willen komen, kunnen hun aanbod tot 1 mei 2020 indienen. We selecteren op kwaliteit. Begin augustus 2020 wordt bekend welke Basisontmoetingsplekken de gemeente gaat subsidiëren en welke organisaties verantwoordelijk zijn voor de Inwonersondersteuners op de vier Samen055 locaties. In de tijd daarna wordt ook duidelijk welke ontmoetingsplekken open blijven en welke wellicht moeten sluiten per 2021.

Meer weten over advies en hulp?

Meer informatie over het aanvragen van de subsidieregeling voor Basisontmoetingsplekken en Inwonersondersteuning vindt u op www.apeldoorn.nl/wmojeugd-subsidie.