College laat ambitie om snelfietsroute te realiseren tussen Apeldoorn en Epe los

Foto: ©Canva/Maximaal Sales

De gemeente Apeldoorn werkt samen met de provincie en andere gemeenten in de Cleantech Regio aan het verbeteren van het fietsnetwerk in deze regio. In dat kader wordt ook al een aantal jaar gewerkt aan een ontwerp voor een vlotte en veilige fietsroute tussen Apeldoorn en Epe.

Loslaten

Het Apeldoornse college van burgemeester en wethouders koos er in december voor om de keus of deze F50 wel of niet wordt aangelegd aan de gemeenteraad te laten. De gemeenteraad sprak er in januari over en bleek veel kritische kanttekeningen te hebben, met name over de impact op het landschap en de kosten. Wethouder Willems besprak deze punten daarna met de provincie en de gemeente Epe. Uitkomst van beide besprekingen is dat het college voorstelt om de ambitie om de F50 te realiseren los te laten. Tegelijkertijd vraagt het college de gemeenteraad om in te stemmen met de broodnodige verbetering van de fietsroute naar Epe, op sobere wijze.

Wat ging vooraf

Samen met de gemeente Epe, provincie Gelderland en de Cleantech Regio is de laatste jaren uitgebreid onderzocht en verkend wat de beste vlotte en veilige fietsverbinding zou zijn tussen Apeldoorn en Epe, via Wenum-Wiesel, Vaassen en Emst. Er zijn diverse mogelijke routes onderzocht. Uit het onderzoek kwam een duidelijke voorkeur naar voren voor de route via het huidige fietspad over de oude spoorbaan van Apeldoorn tot aan Epe. Dit is de Baronnenroute gaan heten.

De route bleek qua kosten en om veiligheidsredenen beter uit de bus te komen dan de andere route die werd onderzocht: de Veluweflankroute. Deze begint bij de Anklaarseweg in Apeldoorn, loopt via de Stadhoudersmolenweg en sluit vlak voor de Poelweg (gemeente Epe) aan op het oude spoortracé. Met de keuze voor de Baronnenroute als voorkeurstracé is Apeldoorn het eens. Deze route wordt nu al veelgebruikt, onder andere door vele scholieren.

Kritiek vanuit raad

Op 13 januari besprak de gemeenteraad dit project. De kritische kanttekeningen van de gemeenteraad gingen met name over de vrees dat aanleg van een brede snelfietsroute een te grote en negatieve impact zal hebben op het landschap. Dit punt is ook een groot zorgpunt van veel inwoners die in de buurt van de route wonen. Ook werden door de raad vraagtekens gezet bij het hoge prijskaartje dat aan het voorlopig ontwerp bleek te hangen.

Na de raadsbespreking in januari heeft wethouder Willems overleg gevoerd met de provincie. De provincie is een belangrijke financier voor dit project en bepaalt aan welke eisen een vlotte en veilige route moet voldoen om voor cofinanciering in aanmerking te komen. De wensen zoals geuit in de Apeldoornse gemeenteraad, om een veel soberder en minder breed ontwerp te maken dan nu op tafel ligt, bleken niet verenigbaar met de eisen die de provincie stelt aan een snelfietsroute.

Hoe nu verder?

De Apeldoornse gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college op 17 februari. Een week later, op 24 februari, volgt het besluit van de gemeenteraad of zij instemmen met de koerswijziging die het college voorstelt. Als de raad dat doet, dan gaat Apeldoorn aan de slag met het uitwerken van een versoberd ontwerp en het opstellen van een bijbehorend financieringsvoorstel.

In het versoberde ontwerp zullen drie uitgangspunten centraal staan: veiligheid kruisingen verbeteren, tussen kruisingen zoveel mogelijk behoud van landschappelijk groen en beperkte verbreding van het asfalt om de verkeersveiligheid te verhogen. Bij het opstellen van een versoberd ontwerp zal de gemeente gebruik maken van alle opmerkingen en inspraakreacties die gaandeweg in dit project al zijn opgehaald bij omwonenden en betrokken partijen.

Als de raad instemt dan verwacht de projectgroep het versoberde ontwerp en nieuwe financieringsvoorstel rond de zomer van 2022 aan de gemeenteraad voor te leggen.

F50 op grondgebied Epe

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor Epe als Apeldoorn de F50 niet realiseert. Het college van Epe besloot in december om de gemeenteraad voor te stellen om de vlotte en veilige F50 wel aan te leggen op hun grondgebied. De gemeenteraad van Epe neemt hier deze maand een definitief besluit over. Apeldoorn zal de gemeente Epe en andere partnergemeenten in de regio in ieder geval waar mogelijk actief blijven ondersteunen als het gaat om het verwerven van cofinanciering voor (nieuwe) fietsinfrastructuur. Tijdens een gesprek met de provincie deze week hebben beide wethouders ervoor gepleit om aanleg van de F50 op Eper grondgebied wel mogelijk te blijven maken. In een latere fase wordt het dan mogelijk de route door te trekken naar Zwolle.

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Apeldoorn Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Harderwijk Nieuws en Nunspeet Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op nieuwspagina op Facebook met meer dan 8500 volgers? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06–36454332.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen