Welzijnssubsidies verlengd met oog op kwaliteit

De organisaties die in de gemeente Apeldoorn inwonersondersteuning, vrijwilligersondersteuning, ontmoetingsplekken en andere welzijnsvoorzieningen verzorgen, houden hun subsidie voor 2019 en in sommige gevallen ook nog voor 2020. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarvoor gekozen om de organisaties de tijd en de rust te bieden om de afgesproken veranderingen goed vorm en inhoud te kunnen geven.

Verlenging

De verlenging houdt in, dat de huidige aanbieders hun diensten ook in 2019 en (deels) in 2020 blijven leveren, tegen dezelfde voorwaarden. Pas daarna kunnen nieuwe aanbieders weer subsidie aanvragen. Huidige aanbieders hoeven dus niet opnieuw subsidie aan te vragen.
Concreet gaat het om de zogeheten algemene voorzieningen: maatschappelijke opvang, ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorg (met twee jaar verlengd) en ontmoeting en dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding en inwonersondersteuning (met een jaar verlengd). Dit zijn bijvoorbeeld  de ontmoetingsplekken in de wijk, diverse vormen van dagbesteding en ondersteuning door organisaties zoals Stimenz, MEE, De Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid, Don Bosco en de Kap.

Basisvoorzieningen

De voorzieningen waarover het hier gaat, vormen de basis in de buurten, wijken en dorpen binnen de gemeente. Hiermee proberen we te bereiken dat meer mensen in een buurt, wijk of dorp elkaar helpen. Actieve professionals en vrijwilligers kunnen problemen vroeg herkennen en daardoor erger voorkomen. Als dit systeem van laagdrempelige ondersteuning goed functioneert is er minder gespecialiseerde, individuele hulp nodig.

Doorontwikkeling

Om dit te bereiken is in 2017 samen met de betrokken instellingen de Transformatieagenda Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd opgesteld, met daarin de koers voor de algemene voorzieningen voor 2018-2020. Het doel is om kwalitatief nog betere voorzieningen te realiseren, die binnen hun stadsdeel samenwerken met andere relevante organisaties, flexibel en ondernemend zijn en efficiënt werken. Het kost tijd en energie om daaraan te werken. Het aanvragen en verlenen van subsidie zijn ook intensieve trajecten die de nodige tijd en aandacht vragen. Om die reden heeft het college ervoor gekozen het ontwikkelproces daarmee nu niet te belasten en de subsidies te verlengen.

 

Cookieinstellingen