Sobere voorjaarsnota vanwege de tekorten binnen het sociaal domein en met name op de jeugdhulp

De voorjaarsnota staat in het teken van de tekorten binnen het sociaal domein en met name op de jeugdhulp. Zelfs bij een gematigde groei van de uitgaven voor jeugd en Wmo zouden de tekorten oplopen naar € 24 miljoen in 2023.

Zoveel mogelijk terugdringen

Het college wil zoveel als mogelijk het tekort op jeugdhulp en Wmo terugdringen binnen het zorgdomein zelf. Op de korte termijn zal dit niet voldoende zijn. Hierdoor zijn extra bezuinigingen helaas onvermijdelijk. Wethouder Detlev Cziesso is ondanks alle risico’s en de tekorten wel optimistisch. “Ik ben ondanks alle onzekerheden trots op deze voorjaarsnota. We zorgen er met deze nota voor dat we kunnen blijven investeren in Apeldoorn. Want ondanks onze grote tekorten, gaat het onder de streep goed met de gemeente.”

Tegenvallers

De gemeente heeft niet alleen te maken met tekorten op de zorgtaken, maar ook met andere tekorten. Zo zijn er tegenvallers bij de VNOG en PlusOV. Daarnaast zijn er een aantal onderwerpen die onontkoombaar om extra geld vragen, zoals parkeergarage Anklaar en nieuwbouw sporthal Zuiderpark.

Meevaller

Een financiële meevaller is er doordat de gemeente de vanaf 2011 opgelegde precariogelden voor nutswerken mag houden, nu verschillende bezwaarprocedures hiertegen zijn gestaakt. Vorige week werd bekend dat Apeldoorn hierdoor een financiële meevaller heeft van ruim € 60 miljoen euro.

Forse maatregelen jeugdhulp

Desalniettemin ziet wethouder Cziesso nog veel risico’s. “We hebben al veel maatregelen genomen om de tekorten op de jeugdhulp terug te dringen, maar we hebben zo’n fors tekort dat we echt fundamentele andere keuzes moeten gaan maken over hoe wij de jeugdhulp organiseren.” Volgens de wethouder is het dan ook noodzakelijk om extra geld achter de hand te houden voor het geval de tekorten niet snel genoeg teruggedrongen kunnen worden. “We moeten ook voorkomen dat we geen maatregelen nemen die financieel misschien goed zijn, maar de zorg voor kinderen gaat schaden. Want overeind blijft staan dat iedereen die zorg nodig heeft, die moet krijgen.’

Geld uit Den Haag

Cziesso benadrukt dat ook het Rijk geld moet bijleggen. “In het bestuursakkoord is oplopend tot 2022 al € 5 miljoen extra begroot voor jeugd, maar nog hebben we te maken met forse overschrijdingen. Als het Rijk niet met extra geld komt, is het onvermijdelijk dat we nog meer op andere terreinen dan jeugd moeten gaan bezuinigen. Het bedrag waar het Rijk nu mee gekomen is, is echt onvoldoende.”

Bezuinigingen

“Door alleen al het tekort op jeugd en Wmo zijn we gedwongen om te bezuinigen. Andere tegenvallers en onontkoombare uitgaven komen daar nog eens bovenop. Al met al zorgt dit ervoor dat we zijn genoodzaakt om te bezuinigen op tal van andere terreinen”, aldus de wethouder. Van deze bezuinigingen zal de Apeldoornse bevolking op korte termijn weinig merken. “We kijken kritisch naar het bestaande en nieuwe beleid en besparen op bijvoorbeeld het onderhoud van de openbare verlichting door het toepassen van nieuwe technieken. Met deze besparingen zijn we al begonnen.”

Bijdrage jeugd en wmo

In de voorjaarsnota wordt van jeugd en Wmo een grote bijdrage verwacht om de tekorten terug te dringen. De gemeente loopt hierbij het risico, dat bezuinigingsmaatregelen op de zorgtaken mogelijk niet genoeg geld opleveren. Om de begroting ook op de lange termijn sluitend te houden stelt het college daarom voor om een buffer te creëren om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.

Extra bezuinigen

Hiervoor zoekt het college naar extra bezuinigingen oplopend tot € 5 miljoen in 2022. “Dat is een fors bedrag, maar helaas onvermijdelijk om de begroting ook op de lange termijn sluitend te krijgen. Maar door de tijd te nemen en slim te besparen hopen we ervoor te zorgen dat de bezuinigingen zo min mogelijk pijn gaan doen.” De wethouder wil dan ook blijven koersen op financieel herstel 2026. “Want alleen als we genoeg spaargeld hebben, kunnen we ervoor zorgen dat Apeldoorn de mooie gemeente blijft zoals die nu is.”

Spaartegoed inzetten

De € 60 miljoen precariogelden maakt het mogelijk om de jaarlijkse aflossing van € 5,5 miljoen op het tekort in het grondbedrijf uit 2011 voortaan in te zetten als dekking voor de huidige tekorten. Vanaf 2019 kan het spaardeel van 5,5 miljoen euro worden ingezet om de tekorten op te vangen, omdat het college de raad zal voorstellen een deel van de ontvangen precariogelden te gebruiken om de resterende schuld van het grondbedrijf af te lossen.

Risico’s

De voorjaarsnota van dit jaar noemt ook de grote financiële risico’s op bijvoorbeeld het vlak van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het Rijk wil vanaf 2021 een nieuw objectief verdeelmodel gaan gebruiken dat Apeldoorn € 26 miljoen structureel zou gaan kosten. De gemeente lobbyt dan ook actief om te voorkomen dat dit risico ook bewaarheid wordt. Cziesso benadrukt dat dit soort risico’s de noodzaak laat zien om blijvend te werken aan een financieel gezonde gemeente. “Alleen door goed financieel beleid kunnen we ook op de lange termijn van Apeldoorn een mooie bloeiende gemeente maken.”

Wel optimistisch

De wethouder is ondanks alle risico’s en de tekorten wel optimistisch. “Ik ben ondanks alle onzekerheden trots op deze voorjaarsnota. We zorgen er met deze nota voor dat we kunnen blijven investeren in Apeldoorn. Want ondanks onze grote tekorten, gaat het onder de streep goed met de gemeente. Samen met de gemeenteraad ga ik dan ook graag in overleg om ervoor te blijven zorgen dat we het pad naar financieel herstel blijven vervolgen zonder dat het ten koste gaat van onze mooie gemeente.”

Cookieinstellingen