Vragen over Stadrand Zuid: Energieplannen en burgerparticipatie

mei 27 , 10:57 Nieuws
ontwerp zonder titel 16
In Apeldoorn zijn zorgen gerezen over de plannen voor energieopwekking in Stadrand Zuid. De fractie van Beter voor Apeldoorn (BVA) heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Zij willen opheldering over de toekomstplannen en de rol van zonneparken in dit gebied. Er zijn vragen over burgerparticipatie en de gevolgen voor het lokale landschap.

Onzekerheid over zonneparken

De omgevingsvisie “Woest aantrekkelijk Apeldoorn” uit 2022 schetst plannen voor energieopwekking in de Zuidrand, met een mix van zonne- en windenergie. Volgens de visie is er ruimte voor ongeveer 150 hectare aan grootschalige energieopwekking. Het college wil vooral zonneparken aanleggen, maar dit roept vragen op bij de BVA. Zij wijzen op de nadelen van zonneparken zoals ruimtebeslag, veiligheidsrisico's en visuele vervuiling. De fractie vraagt zich af waarom er niet gekozen wordt voor zonnepanelen op daken in plaats van op land. Het college antwoordt dat de energiemix voor Apeldoorn zowel zonne-energie op land als op daken omvat, en dat beide nodig zijn om de doelstellingen voor energieneutraliteit te halen.
BVA stelt ook vragen over de nieuwe voorkeursvolgorde van de provincie Gelderland, die per 2025 van kracht wordt. Deze volgorde geeft de voorkeur aan zonnepanelen op daken en gevels, voordat landbouw- en natuurgronden gebruikt worden. Het college legt uit dat de voorkeur een richtlijn is en geen absolute volgorde. Ze benadrukken dat zonneparken op land noodzakelijk blijven om aan de energiedoelstellingen te voldoen, vooral gezien de beperkingen op netcapaciteit.

Rol van burgerparticipatie

Burgerparticipatie is een belangrijk punt voor de BVA-fractie. Ze willen weten hoe inwoners en ondernemers betrokken worden bij de plannen voor de Zuidrand. Tijdens een bijeenkomst op 11 april 2024 werd duidelijk dat er ruimte is voor 150 hectare zonneparken, maar er zijn ook zorgen over de gevolgen voor beschermde natuurgebieden. In april zijn de eerste participatiebijeenkomsten gehouden, waarbij concepten werden besproken met inwoners. Deze bijeenkomsten waren een startpunt voor verdere gesprekken en participatie. Het college erkent dat er meer tijd nodig is voor het participatieproces, vooral gezien de emoties die de plannen oproepen.
Het college benadrukt dat ze de komende maanden intensief met de betrokken dorpsraden en inwoners in gesprek gaan om hun input te verwerken in de gebiedsvisie. Ze willen een concreet participatieplan opstellen dat na de zomer gereed moet zijn. Het doel is om de inwoners zo goed mogelijk te betrekken en hun zorgen serieus te nemen, om zo draagvlak te creëren voor de uiteindelijke plannen.

Toekomstige communicatie en netcongestie

Een ander belangrijk onderwerp is de netcongestie. Dit houdt in dat het elektriciteitsnet de grote hoeveelheden opgewekte stroom niet altijd aankan. De BVA vraagt hoe het college hiermee omgaat, vooral gezien de pilotprojecten van de provincie met TenneT, de netbeheerder. Het college geeft aan dat ze rekening houden met netcongestie en in gesprek zijn met TenneT en Liander om oplossingen te vinden. Er zijn plannen om vier nieuwe hoogspanningsstations in de regio toe te voegen, die in 2029 operationeel moeten zijn. Dit moet helpen om meer zonneparken aan te sluiten.
Daarnaast onderzoekt TenneT of de netcapaciteit tijdelijk vergroot kan worden en of elektriciteitsopslag bij zonneparken kan helpen om de belasting te verminderen. Het college volgt deze ontwikkelingen nauwgezet en neemt de uitkomsten mee in de verdere plannen voor Stadrand Zuid.
Er zijn ook vragen over bestaande afspraken met grondeigenaren en commerciële aanbieders voor de aanleg van zonneparken. Het college bevestigt dat er initiatieven bekend zijn, zoals die van Solarfields de Somp, maar dat deze momenteel bevroren zijn in afwachting van de gebiedsvisie Klarenbeek. Voor de verdere communicatie over de plannen en participatieprocessen wordt een concreet plan opgesteld, dat ook toegankelijk zal zijn voor de raad en inwoners.

Toekomst

De toekomstplannen voor Stadrand Zuid roepen veel vragen en zorgen op bij de inwoners van Apeldoorn. Het college van B&W benadrukt de noodzaak van zonneparken voor de energiedoelstellingen, maar erkent ook de bezorgdheid van de inwoners. Door intensieve burgerparticipatie en aandacht voor netcongestie hopen ze een breed draagvlak te creëren en de plannen succesvol te implementeren. De komende maanden zullen cruciaal zijn voor verdere gesprekken en de ontwikkeling van een gebiedsvisie die recht doet aan de diverse belangen in het gebied.

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Apeldoorn Nieuws
toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Harderwijk Nieuws en Nunspeet Nieuws en Ermelo Nieuws
. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op nieuwspagina op Facebook met meer dan 8500 volgers? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06–36454332.