Toezichthouder Groene Wetten in gesprek met bewoners Orden

Foto: Esther Dekker

Vanmiddag heeft een groep bewoners van de wijk Orden, naar aanleiding van de vragen die waren ontstaan door de recente bomenkap, samen met de toezichthouder ‘Groene Wetten’ van de provincie, een rondgang gemaakt langs een deel van die kap.

De toezichthouder, heeft veel van de vragen van de verontruste wijkbewoners kunnen beantwoorden. Uit de vragen bleek een diepgaande interesse in de woonomgeving, de ontwikkeling daarvan en het welbevinden van de aanwezige bewoners, flora en fauna!

Natura 2000

Het gebied dat bezocht werd maakt deel uit van Natura 2000. Dat wil zeggen dat er voor een dergelijk gebied een plan is opgesteld, waarin wordt beschreven welke maatregelen er genomen zijn of worden om dat gebied te beschermen en daar toezicht op is.

Niet elk gebied van Natura 2000 heeft dezelfde bescherming of maatregelen nodig. Het hangt dus onder andere af van de bijzonderheid van het gebied, van welke wetgeving en of maatregelen er sprake is. Het eerste bezochte perceel is bijvoorbeeld foerageergebied van de zwarte specht en wespendief. In zo’n gebied is de noodzaak groter die maatregelen te nemen die zorg dragen voor het in stand houden van hun voedselvoorziening.

Er mag om de (ongeveer) 5 jaar onderhoud gepleegd worden. Dit noemt men: dunning. Met het dunnen vindt dus kappen plaats. Ook voor het kappen gelden allemaal regels. Wat hier wel mag, mag verderop niet. Maar, als kap noodzakelijk is voor een goed bosbeheer, dan kan het gebeuren dat wel (ongeveer) 40% van het aanwezige bos wordt verwijderd. Daarbij wordt een selectie gemaakt van te kappen en te handhaven bomen, er wordt gekeken of zonlicht tot de (bos) bodem kan doordringen en andere bijzonderheden die kap on- of mogelijk maken. Het is niet ongewoon of verdacht dat er na het onderhoud een aantal grote open plekken in het perceel of grondgebied te zien zijn.

Dassenburcht

Voor een perceel verderop is een deskundige ingeschakeld om te kijken of er op het terrein sprake is van een dassenburcht. Als dat het geval is, dan mag de eigenaar binnen een straal van 25 meter van de burcht niet met materiaal in de buurt komen of zodanig kappen dat de burcht gevaar loopt.

Er zullen op dat perceel langs de weg ook een aantal bomen weggehaald worden. Daarbij wordt er op gelet of de kruin van de boom overhelt op de weg. Een hellende boom kan bij harde wind of rot gevaar opleveren voor passanten.

Controle

Toezichthouders kunnen op meerdere manieren controleren. Vanaf de grond maar ook vanuit de lucht. Daarbij worden ook foto’s  genomen die men kan vergelijken met eerder genomen foto’s. Vanuit de lucht is goed te zien of het bladerdak aaneensluitend is of dat er open plekken in het bos gekapt zijn.

Vergunning

De boswet kent geen vergunning. Eigenaren moeten wel melding doen als zij meer willen kappen als alleen voor een gunning. Zij kennen dus een meldings- en herplantingsplicht, binnen 3 jaar moeten voor de gekapte bomen elders bomen herbebost zijn. In principe altijd op hetzelfde perceel waar gekapt is. In specifieke gevallen kan altijd een verzoek gedaan worden om op een ander perceel te voldoen aan de herplantplicht.

Bestemmingsplan

Eén van de vragen van de bewoners was, of het bestemmingsplan van de grond/het perceel gemakkelijk gewijzigd kan worden. De toezichthouder kon daarop een helder antwoord geven. Nee dat kan niet. Ook niet in het geval de eigenaar van het perceel het hele perceel ontbost heeft. In dat geval worden er maatregelen genomen om de gevolgen tegen te gaan en de eigenaar van het perceel tot de orde te roepen. De gemeente zal niet meegaan in een eventueel verzoek van de eigenaar tot wijzigen van een bestemmingsplan:  ‘omdat het hele bos toch al gerooid is’.

Twijfel

De toezichthouder gaf als advies in geval van twijfel bij onderhoud of dunning een kapmelding te doen. Omdat de bosbodem niet geroerd mag worden is het verwijderen van stronken uit de grond een aanwijzing (maar niet meer dan dat) van niet geoorloofd handelen. In dat geval kunt u ook een melding doen.

Er bestond onduidelijkheid over eventueel overleg over kapwerkzaamheden tussen de gemeente en de provincie. Een dergelijk overleg vindt alleen plaats in discutabele gevallen.

Eigenaar

Verder moet men niet uit het oog verliezen dat een bos 3 functies kent, namelijk houtteelt, natuur en recreatief. Het is de eigenaar van een bos die besluit hout te telen of zijn grondgebied al dan niet ter beschikking van derden te stellen, u mag in dat geval in zijn gebied wandelen. Van een bos wordt  een eigenaar niet rijk, integendeel, een bos kost geld. Natuurlijk komen er door houtkap inkomsten binnen. Dat mag ook, maar wel binnen de grenzen van de (bos) wet.

Op het perceel waar men de ravage constateerde wordt op dit moment een tijdelijke houtopslag in orde gemaakt. Er moet nog een strook langs de weg worden vrijgemaakt en er kan na de melding over de bevindingen van de externe expert over de dassenburcht verder gegaan worden met de dunning en kap op het perceel ten behoeve van onderhoud.

De bewoners bedanken de toezichthouder voor alle moeite en tijd die genomen zijn om alle vragen te beantwoorden!

 

Reacties

Cookieinstellingen